جمعه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۲
EN/ES
فارسی
 
اخبار اتاق ایران و اسپانیا

اسپانیا دیگر بهشت مهاجران غیرقانونی نیست.

مادرید – تداوم بحران اقتصادی در اسپانیا از یکسو، و تدابیردولت برای مهار آن از طریق اجرای سیاستهای ریاضتی، از سوی دیگر، موجب شده است اینکشور اروپایی که زمانی از آن به عنوان ˈبهشت مهاجران غیرقانونی یاد می شد، عرصه راهر روز بیشتر بر حضور آنان تنگ کند.


به گزارش ایرنا، این وضعیت کار را به آنجا رسانده است کهرافائل هرناندو  سخنگوی حزب حاکم مردمی درکنگره به صراحت اعلام کند اسپانیا باید از اینکه بهشت مهاجران غیرمجاز باشد، دستبردارد و تدابیر ریاضتی خود از جمله علیه مهاجران را با قدرت ادامه دهد.

او این سخنان را در واکنش به اعتراض های گسترده به قانون جدید خدمات بهداشتی ودرمانی بیان کرده است که در روزهای اخیر، به موضوع اصلی جامعه و رسانه هایاسپانیایی تبدیل شده و مخالفتهای بسیاری را برانگیخته است.

وزارت بهداشت اسپانیا اعلام کرده است که بر اساس این قانون،تمامی خارجیانی که دراسپانیا حضور داشته ولی حق بیمه تامین اجتماعی را پرداخت نمی کنند،برای برخورداریاز خدمات پزشکی و درمانی باید از اول سپتامبر،ماهانه حداقل مبلغ 59 یورو و 20 سنتو درمجموع کل سال،مبلغ 710 یورور پرداخت کنند.این رقم برای افراد بالای 65 سالآنها، ماهانه 155 یورو و 40 سنت و در کل سال 1864 یورو خواهد بود.

این رقم علاوه بر مهاجران خارجی که به عنوان
ˈغیرمجازˈ شناخته می شوند، باید از سوی اروپاییانی که میخواهند شبکه بهداشتی اسپانیا به آنها رسیدگی کند و یا کسانی که در مدت اقامتشان دراین کشور،قصد بهره گیری از پوشش درمانی عمومی و دولتی آن را دارند،نیز می شود.

دولت مرکزی می گوید که قانون جدید خدمات درمانی را در راستای اجرای تدابیر خودبرای کاهش هزینه های عمومی و تامین بخشی از کسری بودجه سالانه تصویب کرده است وانتظار دارد با اجرای آن، سالانه بیش از یک میلیارد یورو بدست آورد.

از چند روز پیش که دولت تصمیم خود را برای اجرای این قانون در مورد مهاجرانغیرمجاز اعلام کرده، دهها تشکل سیاسی، اجتماعی، چهره های اجتماعی و فرهنگی و حتی،سران برخی دولتهای محلی اسپانیا به مخالفت با آن برخاسته و پول گرفتن از مهاجرانیرا که کار و درآمدی ندارند اما گرفتار بیماری و مشکلات جسمی می شوند،اقدامی
ˈغیرانسانیˈ و ˈمغایر با تعهدات بین المللی اسپانیا در زمینه ارایهخدمات اولیه به همه ساکنان کشورˈ می دانند.

هزاران پزشک و پرستار نیز با اعتراض به این قانون، آمادگی خود را برای تداوم ارایهخدمات رایگان درمانی به مهاجران بیمار اعلام کرده اند.

آنها هشدار می دهند پولی کردن خدمات درمانی برای مهاجرانی که کار و درآمدی ندارند،موجب خواهد شد آنان در صورت بیماری به پزشک مراجعه نکنند و در این وضعیت، نه تنهادولت اسپانیا مسئول مرگ آنها خواهد بود، بلکه احتمال سرایت بیماریهای عفونی و مسریاز این ناحیه در جامعه نیز وجود دارد و در این صورت، دولت باید هزینه هایی بسیاربیش از آنچه از این محل بدست می آورد، پرداخت کند.

تشکلهای مدافع حقوق مهاجران نیز اعلام کرده اند که در اعتراض به اجرای این قانون،از اول سپتامبر در مادرید – پایتخت- و دیگر شهرهای اسپانیا به خیابانها خواهندآمد.

در پاسخ به این اعتراضها، دولت گفته است ارایه خدمات اورژانسی در صورت وقوع بیمارییا حادثه را برای همه آحاد کشور اعم از شهروندان اسپانیایی و مهاجران غیرقانونیتضمین می کند و زنان باردار، بیماران خطرناک همچون مبتلایان به ایدز و افراد زیر18 سال خانواده های مهاجران غیرقانونی را نیز از شمول این قانون مستثنی خواهد کرد.

اما با افزایش فشارها و اعلام رسمی سران دست کم 5 دولت خودمختار محلی همچونآندالوسیا، کاتالونیا، باسک و اکسترامادورا مبنی بر عدم اجرای قانون جدید خدماتدرمانی در مورد مهاجران، به نظر می رسد دولت اندکی عقب نشینی کرده و گفته است کههزینه ارایه خدمات درمانی به مهاجران غیرمجاز را از کشورهای آنها دریافت خواهد کردولی مشکل این است که مهاجران غیرقانونی اغلب از کشورهای فقیر افریقا، امریکایلاتین و یا حتی، آسیا به اسپانیا می آیند و بعید است دولتهای آنان با پرداخت چنینهزینه ای موافقت کنند.

*مهاجرانی قانونی که غیرقانونی می شوند

با این حال، مشکل مهاجران غیرقانونی در اسپانیا فقط قانون جدید خدمات درمانی نیست.از زمانی که بحران اقتصادی در سال 2008 در این کشور جنوب غربی اروپا آغاز شد، روزبه روز بر مشکلات مهاجران افزوده شده و بسیاری از مهاجران قانونی، با از دست دادنکار و درآمد خویش تبدیل به مهاجران غیرقانونی شده اند.

ˈمهاجر غیرقانونیˈ در اسپانیا به کسی می گویند که به صورت غیرمجاز وارداین کشور شده یا اینکه، پس از انقضای مهلت قانونی حضور در این کشور اعم از انقضایروادید یا کارت اقامت، به زندگی در آن ادامه می دهد. کارت اقامت اسپانیا نیز بهکسانی تعلق می گیرد که دارای قرارداد کار ثابت باشند، بیمه و مالیات پرداخت کنند ووزارت کار این کشور، آنها را به رسمیت بشناسد.

بحران اقتصادی که از چهار سال پیش در اسپانیا آغاز شده، تبعاتی چون بیکاری گستردهو کمبود درآمد افراد شاغل را به همراه آورده و با وخامت اوضاع اقتصادی و ورشکستگیشرکتها، بسیاری از کارکنان آنها اعم از شهروندان اسپانیایی یا مهاجران مقیم اینکشور کار خود را از دست می دهند و به این ترتیب،روز به روز بر شمار مهاجرانی کهوضعیت غیرقانونی پیدا می کنند، افزوده می شود.

این بحران اکنون موجب افزایش شدید مهاجران غیرقانونی یا آنگونه که خود اسپانیاییهامی گویند،مهاجران
ˈسین پاپلˈ و بدون مدرک اقامت شده و عملا، آنها را به یکی ازبزرگترین قربانیان بحران مالی و اقتصادی این کشور اروپایی تبدیل کرده است.

*بهشتی که خراب شد

اسپانیا که از سال 2000 میلادی یکی از بالاترین نرخهای پذیرش مهاجران را داشت بهگونه ای که طبق گزارشها،این نرخ سه تا چهار برابر بیش از نرخ میانگین امریکا و 8برابر بیش از فرانسه بود، با وقوع بحران اقتصادی، اکنون در جایگاه پانزدهم اتحادیهاروپا قرار گرفته و روند مهاجرت در آن، حتی معکوس شده است.

بنا به گزارشهای رسمی، اسپانیا در حال حاضر از نظر تعداد مهاجران مقیم این کشور،دهمین کشور جهان پس از کشورهایی نظیر امریکا، روسیه، آلمان، اوکراین، فرانسه،کانادا و انگلیس است. بنا بر آمار جمعیتی اسپانیا، بیش از 12 درصد از ساکنان اینکشور به میزان پنج میلیون و 747 هزار در سال 2010 مهاجران خارجی بودند اما این رقمطی دو سال اخیر کاهش یافته و سال 2011 تعداد 17 هزار نفر و سال جاری تاکنون 36هزار نفر نسبت به دو سال پیش کمتر شده است.

گزارش موسسه ملی آمار اسپانیا موید آن است که بیشترین میزان مهاجر در این کشور، بهترتیب، رومانیایی ها با بیش از 864 هزار نفر، مراکشی ها با 770 هزار نفر، انگلیسیها 391 هزار نفر، اکوادوریها 360 هزار نفر، کلمبیاییها با 271 هزار نفر و آلمانیهابا 195 هزار نفر هستند. در میان کشورهای آسیایی نیز پاکستانیها با 23 درصد ومهاجران چینی با 5 درصد، بیشترین تعداد را در بر می گیرند. تعداد ایرانیها دراسپانیا بسیار اندک و حدود 10 تا 12 هزار نفر برآورد می شود.

در این میان، از شمار مهاجران غیرقانونی گزارش دقیقی در دست نیست. در حالی کهمقامهای دولتی از حدود 483 هزار مهاجر غیرمجاز سخن می گویند، برخی گزارشهای غیررسمی، بصورتی اغراق آمیز حتی تا 5 میلیون نیز از آنها نام می برند.

اکنون با تشدید بحران اقتصادی، نه تنها هر روز بر شمار مهاجرانی که به دلیل از دستدادن کار و درآمد در اسپانیا، به مهاجر غیرقانونی تبدیل می شوند، افزوده می شود،بلکه تعداد آنهایی نیز که ترجیح می دهند این کشور را به مقصد وطنشان یا دیگرکشورها ترک کنند، بالا می رود.

موسسه کاتولیک
ˈکاریتاسˈ اسپانیا که به افراد بی بضاعت خدماتی همچون غذاارایه می دهد، گزارش داده است که شمار کسانی که برای دریافت کمک به این موسسه پناهمی آورند، هر روز بیشتر می شود، به گونه ای که در سال 2009 – سه سال پیش- کاریتاسناچار شد به 800 هزار نفر کمک کند که 400 هزار نفر از آنان مهاجران بودند. اینرقم، در سالهای بعد، افزایش خیره کننده ای داشته است.

*پیامدهای وخیم حباب مسکن

بحران اقتصادی اسپانیا در سال 2008 با ترکیدن
ˈحباب مسکنˈ آغاز شد و سقوط بخش ساخت و ساز به عنوان موتور رونقاقتصاد این کشور جنوب غربی اروپا موجب از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی شد که بخشاعظم آن را مهاجران خارجی در اختیار داشتند.

با از دست رفتن شغل، تمدید مجوز کار و اقامت مهاجران در اسپانیا نیز بسیار مشکل وبرای بسیاری از آنها حتی، ناممکن شد و به این ترتیب، بسیاری از کسانی که تا آنزمان، مهاجر قانونی به حساب می آمدند، به مهاجر غیرمجاز تبدیل شدند تا دور تازه ایاز مشکلات و گرفتاریها برای آنان آغاز شود.

اما، مشکلات مهاجران تنها به از دست رفتن کار، افزایش هزینه های زندگی و اجرایقوانین سختگیرانه علیه آنان خلاصه نمی شود، چراکه نحوه تعامل مردم اسپانیا نیز باآنها تغییر کرده و بر میزان رفتارهای نژادپرستانه و نفرت از خارجیان بویژه از سویشهروندانی که مهاجرت را عامل مشکلات بیکاری و ناامنی در جامعه می دانند، افزودهشده است.

این وضعیت به همراه افزایش جرایمی مانند سرقت، کیف قاپی، کلاهبرداری و زورگیری دراسپانیا ، پلیس را واداشته است که بیش از گذشته، در جستجوی افراد فاقد مجوز اقامتبرآید و کنترل خود را بر مهاجران افزایش دهد.


منبع: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانتاریخ خبر: 13910522
جلسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با معاونت امور بین الملل اتاق ایران برگزار شد
آدرس جدید دفتر کارگزاری درخواست ویزای اسپانیا- آبان 1402
اتحادیه اروپا روال صدور ویزای حوزه شینگن را دیجیتال می‌کند.
نشست صبحانه کاری هیئت رییسه اتاق ایران به همراه دبیرکل و معاون امور بین الملل با روسا و دبیران اتاق‌های مشترک
مجمع عمومی عادی سالیانه 1402 اتاق مشترک بازرگانی برگزار شد
آرشیو
 
 Contact us
Tel / Fax: +9821-88381350
Email : info@isbc.ir     iranandspain@gmail.com
 پس از ارسال ایمیل حتما با دبیرخانه اتاق مشترک
 تماس بگیرید و از رسیدن پیام خود مطمئن شوید
تذكر مهم اتاق بازرگانی ایران واسپانیا به فعالان اقتصادي
 اين اتاق در خصوص سوء استفاده از نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا درخصوص اعزام هيأت‌هاي بازرگاني و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی به عموم فعالان اقتصادي در اين باره هشدار داد كه شرح كامل آن در ادامه مي‌آيد: بارها ديده شده است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي با عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، اقداماتي مي‌كنند كه لزوماً مورد تأييد اتاق نيست. برهمين اساس شايسته است در مورد اصالت و صحت، فراخوان‌هاي مختلفي كه به منظور اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش‌ خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ايران، صدور ويزا و خدمات مسافرتي، برگزاري همايش‌هاي مختلف و مانند آن، تحت نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا يا به‌عناوين ديگر و يا با ادعاي همكاري اتاق منتشر مي‌شود، از دبیرخانه اتاق، استعلام شود.البته سوء استفاده از عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا نيز قابل پي‌گيري حقوقي است.
EN/ES - فارسی - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی