سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹
فارسی
English
 
اخبار اتاق ایران و اسپانیا

دنیای اقتصاد : صنعت غذا از دریافت «ایران کد» و تاییدیه‌های استاندارد و بازرسی معاف شد.

تسهیلات تازه برای واردات مواد اولیه

دبيركل کانون صنایع غذایی در گفت‌وگوبا «دنیای اقتصاد» خبر داد: تنظیم عرضه کالاهای اساسی با اجرای بخشنامه جدید

واحدهای تولیدی صنایع غذایی از انجامپروسه سیستم مدیریت تعاملات (IMS) برای وارداتمواد اولیه و واسطه‌ای معاف شدند؛ بر این اساس، روند «دریافت ایران کد و تاییدیه‌هایاستاندارد و گواهی‌های سازمان بازرسی در هنگام ثبت سفارش کالا» برای آن دسته ازواحدهای تولیدی صنایع غذایی فعال که دارای کارت بازرگانی هستند، حذف شده و اینواحدها می‌توانند بدون نیاز به کسب تاییدیه‌های مختلف، اقدام به واردات مواد اولیهمورد نیاز خود کنند.کانون صنایع غذایی ایران که متن بخشنامه مذکور را در اختیارروزنامه «دنیای اقتصاد» قرار داده، اعلام کرده است: با صدور بخشنامه معافیت صنعتغذا از دریافت ایران کد و تاییدیه‌های استاندارد و بازرسی، مراحل طولانی وارداتمواد اولیه و واسطه‌ای چون دریافت کد ملی (ایران کد) و کاتالوگ الکترونیکی توسطبازرگانان، مراجعه بازرگانان به سیستم تعاملات (IMS) و اعلامدرخواست واردات، ارسال اطلاعات برای سازمان ملی استاندارد، ارسال اطلاعات برایسیستم ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت در صورت تايید کیفی کالا (براساس اظهاربازرگان) و مشاهده اقلام روی سیستم ثبت سفارش و انجام مراحل مرتبط این سیستم درمراحل «پیش از ثبت سفارش کالا» حذف شده است. ب ر اساس اعلام کانون صنایع غذایی، درمراحل «پس از ثبت سفارش کالا» یعنی در مرحله انجام امور در گمرک‌ها نیز، تجار ازانجام مراحلی چون نمونه‌گیری و تست محموله توسط سازمان استاندارد در گمرک‌ها،تطبیق اطلاعات اظهاری کاتالوگ الکترونیکی با فیزیک کالا و صدور مجوز ترخیص کالا ازسوی سازمان استاندارد معاف شده‌اند و دیگر نیازی به انجام این مراحل برای وارداتمواد اولیه و واسطه‌ای نیست.

اجرای بخشنامه با تایید وزارت صنعت وسازمان استاندارد

در تشریح جزئیات این دستورالعمل،دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اینکانون چندی پیش، به نمایندگی از تولیدکنندگان صنایع غذایی، با ارسال نامه‌هاییجداگانه به مسوولان دو نهاد متولی امور تجاری صنعت غذا؛ یعنی قائم مقام وزارتصنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان ملی استاندارد، حذف سیستم مدیریت تعاملات (IMS) در صنایعغذایی ایران را خواستار شد.به گفته ابوالحسن خلیلی، سیستم (IMS) مطابق قانونمصوب مجلس شورای اسلامی، برای ارتقای کیفی محصولاتی چون خودرو و نیز تامین نیازمبرم کشور به کیفی‌سازی واردات کالا پیاده‌سازی و اجرايی شد، اما متاسفانه به مرورزمان به تولیدات دیگری چون صنایع غذایی نیز تسری پیدا کرد که این امر، طولانی شدنروند انجام تشریفات و بوروکراسی‌های اداری برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای دراین صنعت را به دنبال داشت.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذاییایران تصریح کرد: این در شرایطی است که انجام این سیستم در خصوص واردات مواد اولیهو واسطه‌ای صنایع غذایی ایران، به ویژه در شرایط جاری که کشور با تحریم‌های بین‌المللیروبه‌رو است، صرفا سبب پیچیده و طولانی شدن روند و زمان تشریفات اداری جهت ورودمواد اولیه به خصوص در مرحله ثبت سفارش شد و از این رو، باید در این زمینهاصلاحاتی صورت می‌گرفت.

این عضو هیات نمایندگان اتاقبازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران همچنین با اشاره به شرایط موجود اقتصادیکشور و لزوم ذخیره‌سازی مواد اولیه، واسطه‌ای، افزودنی و بسته‌بندی در صنعت غذا،انجام مراحل سیستم مدیریت تعاملات را ناقض روند توسعه‌ای اقتصاد در این صنعت اعلامکرد و گفت: خوشبختانه مکاتباتی که با مسوولان سازمان‌های مربوطه برای رسیدگی بهاین مشکل صورت گرفت، نتیجه داده و بر این اساس، مراحل دریافت تاییدیه‌های مختلفبرای آن دسته از واحدهای تولیدی صنایع غذایی فعال که دارای کارت بازرگانی هستند وامور تجاری انجام می‌دهند، حذف شده و این واحدها می‌توانند بدون نیاز به کسب گواهی‌هاو تاییدیه‌های مختلف، اقدام به واردات مواد اولیه و مواد واسطه‌ای مورد نیاز صنعتخود کنند.آن طور که این فعال صنعت غذا می‌گوید: بخشنامه جدید صنعت غذا که لازم‌الاجرانیز اعلام شده، به بوروکراسی‌های اداری موجود در صنعت غذا پایان می‌دهد، سرعتتوسعه اقتصادی در این بخش را به واسطه تسهیل واردات مواد اولیه‌ای و مواد واسطه‌ای،افزایش می‌دهد و عرضه کالاهای اساسی و اقلام غذایی در بازار را تنظیم می‌کند.

بوروکراسی اداری بزرگ‌ترین چالش بخشخصوصی

پیش از این، رییس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز با انتقاد از بیشتر شدن حجم بوروکراسی‌هایاداری در صنایع مختلف کشور به ویژه صنایع غذایی که با بازار کالاهای اساسی کشور درارتباط هستند، «بوروکراسی اداری» را بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی خواند. محمدنهاوندیان تصریح کرد: ایجاد امنیت سرمایه گذاری، بزرگ‌ترین نیاز و بوروکراسیاداری، بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی و صنعت کشور است. این موضوعی است که دیگر فعالاناقتصادی و تولیدکنندگان نیز بارها بر آن تاکید داشته و خواستار تجدیدنظر مسوولاندر برخی مراحل واردات مواد اولیه به ویژه در بخش‌های مرتبط با کالاهای اساسیهستند.

اما بوروکراسی‌های اداری در حالی یکیاز عمده‌ترین چالش‌های بخش خصوصی خوانده می‌شود که اخیرا با کاهش تعداد اولویت‌هایکالایی تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو، موانع موجود بر سر راه واردات مواداولیه و واسطه‌ای تشدید شد. بسیاری از تولیدکنندگان در رشته‌های مختلف هم، نسبت بهحذف مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بخش تولید از چرخه دریافت ارز مرجع، انتقاد وتصریح کردند که این روند، به مشکلات موجود در صنعت و تولید بیش از پیش دامن می‌زند.حال اینکه اجرایی شدن دستورالعمل حذف روند «دریافت ایران کد و تاییدیه‌هایاستاندارد و سازمان بازرسی در هنگام ثبت سفارش کالا» برای واحدهای تولیدی صنایعغذایی، تا چه حد مشکلات پیش روی واردات مواد اولیه‌ای و واسطه‌ای این صنعت را ازمیان برمی‌دارد، پرسشی است که در آینده نزدیک باید به آن پاسخ داد.

مراحل سیستم تعاملات ( IMS) که صنایعغذایی از انجام آن معاف شده‌اند:

الف) قبل از ثبت سفارش کالا:

- دریافت کد ملی (ایران کد) و کاتالوگالکترونیکی توسط بازرگانان

- مراجعه بازرگانان به سیستم تعاملات(IMS) و اعلامدرخواست واردات

- ارسال اطلاعات برای سازماناستاندارد

- ارسال اطلاعات برای سیستم ثبت سفارشدر صورت تايید کیفی کالا (براساس اظهار بازرگان)

- مشاهده اقلام روی سیستم ثبت سفارش وانجام مراحل مرتبط این سیستم

ب) بعد از ثبت سفارش کالا (در گمرک‌ها):

- انجام مراحل نمونه‌گیری و تستمحموله توسط سازمان استاندارد در گمرک‌ها

- تطبیق اطلاعات اظهاری کاتالوگالکترونیکی با فیزیک کالا

- صدور مجوز ترخیص کالا از سوی سازماناستاندارد

* هر یک از مراحل فوق، یک چارتعملیاتی جداگانه نیز برای انجام، پیش روی تولیدکنندگان قرار می‌دهد.

 منبع: اتاق ایران


تاریخ خبر: 910604
سمینار صورتهای مالی شرکتهای بورسی به ما چه می گویند؟ برگزار شد.
وبینار تحلیل تخصصی بازارهای 99 برگزار شد.
برگزاری سمینارمجازی چگونه سهام رشدمحور انتخاب کنیم؟
سمینار مجازی بازار سرمایه به کدام سو می رود؟ برگزار شد.
سمینار مجازی تحلیل تخصصی بازارهای 1399 برگزار شد.
آرشیو
 
  نکته امروز

تذكر مهم اتاق بازرگانی ایران واسپانیا به فعالان اقتصادي
اين اتاق در خصوص سوء استفاده از نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا درخصوص اعزام هيأت‌هاي بازرگاني و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی به عموم فعالان اقتصادي در اين باره هشدار داد كه شرح كامل آن در ادامه مي‌آيد:
«بارها ديده شده است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي با عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، اقداماتي مي‌كنند كه لزوماً مورد تأييد اتاق نيست.
برهمين اساس شايسته است در مورد اصالت و صحت، فراخوان‌هاي مختلفي كه به منظور اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش‌ خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ايران، صدور ويزا و خدمات مسافرتي، برگزاري همايش‌هاي مختلف و مانند آن، تحت نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا يا به‌عناوين ديگر و يا با ادعاي همكاري اتاق منتشر مي‌شود، از دبیرخانه اتاق، استعلام شود.البته سوء استفاده از عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا نيز قابل پي‌گيري حقوقي است.»
فارسی - English - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی