دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹
فارسی
English
 
اخبار اتاق ایران و اسپانیا

انتخابات سرنوشت ساز در كشور ماتادورها

گروه هماوريهاي خبري - هفته آينده انتخابات ايالتي و شهرداري ها در اسپانيا برگزار مي شود كه نتايج آن بر قدرت گرفتن يكي از دو حزب اصلي اين كشور تاثير دارد. انتخاباتي كه نظر سنجي ها مي گويند، پنج ميليون نفر بيكار در كشور ماتادورها زاپاته رو را از ميدان بدر خواهد كرد.

اين انتخابات آغاز مبارزات انتخاباتي براي تعيين نخست وزير آتي اين كشور درسال 2012خواهد بود.
انتخابات ايالتي و شهرداريها در اسپانيا روز 22 ماه مي‌جاري (اول خردادماه ) انجام خواهد شد و بيش از 35ميليون نفر از جمعيت 47 ميليون نفري اين كشور براي شركت درآن فراخون شده اند.

** انتخابات ايالتي و شهرداري ها اولين گام مبازرات انتخاباتي
----------------------------------------------------------------------
اين انتخابات منطقه اي و محلي به فاصله كمتر از يكسال مانده به انتخابات مجلس سنا، كنگره دولتي و نخست وزيري اين كشور برگزار مي‌شود. روساي 13 ايالت از 17 ايالت اسپانيا از طريق اين انتخابات برگزيده خواهند شد كه نقش مهمي در موازنه قدرت بين دو حزب مردم و سوسياليست اين كشور دارند.
بنابر گزارشهاي رسمي منتشره در مطبوعات اسپانيا دليل برگزار نشدن اين انتخابات در چهار ايالت آندالوسيا، كاتالونيا، گاليسيا و باسك خاتمه نيافتن دوره رياست حاكمان آن است و در اين استانها صرفا انتخابات شهرداري ها انجام مي شود.
براساس نتايج انتخابات سراسري شهرداري ها در مجموع 17 ايالت بيش از هشت هزار شهردار انتخاب مي شوند.

** شيوه برگزاري انتخابات ايالتي و شهرداري ها
-------------------------------------------------------
به طور كلي اين كشور اروپايي از روش نظام انتخاباتي تناسبي استفاده مي كند به اين معني كه هر يك از احزاب سياسي به تناسب ميزان آراي خود در انتخابات ايالتي، مي تواند كرسيهاي پارلمان را به خود اختصاص دهد و هر حزب يا گروه به تناسب آراي اخذ شده صاحب كرسي نمايندگي مي شود.
براساس اين سازوكار احزاب فعال در كشور فهرستي از نامزدهاي منتخب خود را معرفي مي كنند و منتخبان نهايي براساس راي مردم مشخص مي شوند

** احزاب در اسپانيا
----------------------
احزاب در اسپانيا محور اصلي تعيين رده بندي قدرت در اين كشور بوده و در دو سطح ملي و منطقه اي قابل تفكيك هستند.
* احزاب ملي اسپانيا
- حزب سوسياليست كارگري اسپانيا: حزب حاكم به رهبري خوزه لوئيس رودريگو زاپاترو نخست وزير كنوني اين كشور است.
- حزب مردمي: به رهبري ماريانو راخوي
- حزب چپ متحد: به رهبري گاسپاريا مازارس

* احزاب ايالتي
- حزب اتحاد و همگرايي
- حزب ناسيوناليست باسك
ـ گروه مستقل مجمع الجزاير قناري
- حزب تازه تاسيس وابسته به اتا سازمان جدايي طلبان باسك

** احزاب اصلي رقيب كدامند؟
---------------------------------
در اسپانيا با وجود احزاب مختلف؛ دو حزب سوسياليست و مردمي رقابت اصلي و نزديكي با يكديگر در عرصه سياسي دارند. نامزدهاي هر يك از اين دو حزب در رقابتهاي مختلف انتخاباتي همواره نسبت به ساير احزاب از اقبال بيشتري برخوردارند.
اين دو حزب براي انتخابات ايالتي و منطقه اي هفته آينده اسپانيا فهرست كانديداهاي خود را به شرح زير اعلام كردند كه عرصه رقابت هاي اصلي انتخاباتي را درايالت هاي اسپانيا به خود اختصاص داده است:

1- حزب سوسياليست
توماس گومز (مادريد)
-خوسه ماريا باردا (كاستيا لا مانچا)
-ماريا اوا آلمونيا (آراگون)
- خورخه آلارده (والنسيا)

2- حزب مردمي
-اسپرانزا اگيره (مادريد)
-ماريا دولورس كاسپدال (كاستيالا مانچا)
-لوئيسا فرناندا رودي(آراگون)
-فرانسيسكو كامپس (والنسيا)

** جايگاه قانونگذاري در هرم قدرت
---------------------------------------
قوه مققنه اين كشور شامل كنـگره نماينـدگان و مجلس سنـا است.
1- كنگره نمايندگان: اصلي ترين و مهمتـرين ركن قوه مقننـه است كه از نمايندگان منتخب احزاب سيـاسي از طريق انتخابات سراسـري مستقيما از سوي مردم به آن راه مي يابند. طبق قانون انتخابات عمومي اين كشور، در هر دوره 350 نماينـده براي يك دوره 4 ساله به كنگره راه مي يابند.
2- مجلس سنا: اعضاي اين مجلس كه توسط احزاب سياسي معرفي مي شوند 259 نفر هستند. اين نامزدها از طريق انتخابات سراسري و همزمان با انتخابات كنگره مستقيما از سوي مردم برگزيده مي شوند. علاوه براين روساي 17 ايالت خودمختار اسپانيا نيز در همين انتخابات با راي مردم به عنوان سناتور به اين مجلس راه مي يابند.

** چه كسي قدرت را در اسپانيا به دست مي گيرد؟
---------------------------------------------------------
مبارزات انتخاباتي اسپانيا در حالي آغاز شده كه به دليل ركود اقتصادي در اين كشور اكثر شعارهاي انتخاباتي احزاب رقيب به اين موضوع اختصاص يافته است، به گونه‌اي كه پاشنه اصلي فعاليت ها و مبازات انتخاباتي بر راههاي برون رفت از تنگناها و بحران اقتصادي كنوني اين كشورمي چرخد.
از ديد منتقدان حزب حاكم سوسياليست، هر چند زاپاترو نخست وزير كنوني ‌اين كشور اقدامات بسياري براي خروج از بحران اقتصادي صورت داده اما وي همچنان در تحقق‌ اين مهم ناكام مانده است.
به گزارش روزنامه ال پاييس، نتايج برخي نظرسنجي ها حكايت از برتري 15 تا 18 درصدي موقعيت حزب مردم نسبت حزب سوسياليست دارد.
براين مبنا، برخي تحليلگران سياسي اسپانيا براين باورند كه حزب چپگراي سوسياليست به رياست زاپاترو، در انتخابات هفته آينده متحمل بزرگترين شكست خود از بدو تاسيس خواهد شد، زيرا بحران اقتصادي و بيكاري پنج ميليون نفري و روز افزون ‌اين كشور از ميزان محبوبيت ‌اين حزب به ميزان زيادي كاسته است.
سوسياليست ها نيز در مقابله با اين ديدگاه ها، تصميم گرفته اند كه محور تبليغات خود را بر سياست هاي كلان دولت زاپاته رو و روند اصلاحات آتي اقتصادي و سياستهاي انقباضي وي متمركز كنند.

- رقباي زاپاته رو چه مي گويند؟
حزب مردمي كه دولت سوسياليست به رهبري زاپاته رو را برباد دهنده ميراث اقتصادي دولت هاي مردمي پيش از آن معرفي مي كند، علاوه بر داشتن آراي با داوم تر نسبت به حزب سوسياليست، حمايت كليساي كاتوليك اين كشور را نيز داراست.
اين حزب معتقد است كه دولت كنوني نه تنها در زمينه اقتصادي اسپانيا را با بحران روبه رو كرده، بلكه با تصويب قوانيني از قبيل آزادي سقط جنين براي دختران 16 ساله خشم مقامات كليسا را نيز برانگيخته است.
حزب راستگراي مردم همچنين سوسياليست ها را در صدور راي دادگاه قانوني اساسي مبني بر به رسميت شناختن فعاليت سياسي حزب بيلدو و شركت آن در اين انتخابات مقصر مي داند و از آن در تبليغات انتخاباتي خود عليه دولت سوسياليست ها بهره مي گيرد.
دادگاه قانون اساسي اسپانيا درحالي كه تنها 40 دقيقه از زمان ثبت نام احزاب براي شركت در انتخابات باقيمانده بود با نقض راي ديوان عالي اين كشور، فعاليت سياسي و حضور حزب بيلدو در انتخابات ميان دوره اي كنوني را به رسميت شناخت.
در اسپانيا بسياري از فعالان سياسي، احزاب و مردم؛ حزب بيلدو را وابسته به سازمان جدايي طلبان باسكاتا مي دانند. در اين چارچوب افكار عمومي اين كشور از اين گروه به عنوان يك گروه تروريستي ياد مي شود كه نبايد به انتخابات راه يابند.
با توجه به اينكه شش تن از 11 قاضي دادگاه قانون اساسي كه فعاليت حزب بيلدو را به رسميت شناختند، وابسته به حزب سوسياليست هستند؛ اين اقدام را زير سوال برده و آن را حمايت سوسياليست ها از تروريسم معرفي مي كند.
در همين حال برخي از منابع رسانه اي اين كشور پيش بيني مي كنند كه در آخرين دقايق دادگاه قانون اساسي‌ اسپانيا با رد راي دادگاه ديوان عالي‌ كشور احتمالا از شركت حزب بيلدو در انتخابات جلوگيري مي كند.

** مقايسه مواضع كلي دو حزب اصلي اسپانيا
----------------------------------------------------
هر يك از دو حزب سوسياليست و حزب مردمي؛ داراي اهداف مشخص در سياست داخلي و خارجي هستند كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- حزب مردمي:
1-آتلانتيك گرايي
2-همگرايي اتحاديه اروپا
3-روابط نزديك با ايالات متحده آمريكا
4-مبارزه با تروريسم با نگاه آمريكايي
5-روابط مستمر با آمريكاي لاتين و حوزه مديترانه
در دوره آسنار نخست وزير سابق اسپانيا و منتخب حزب مردمي، شاخص ترين جهت گيري اسپانيا در عرصه سياست خارجي آتلانتيك گرايي بود. البته به طور سنتي توجه به آمريكاي لاتين و مديترانه را هم در سياست هاي دولت اعمال مي شد.

- حزب سوسياليست:
1-اروپا گرايي اقتصادي
2-همگرايي بيشتر با اتحاديه اروپا
3- اجتناب از پيروي كامل از سياست خارجي آمريكا
4-مبارزه عليه تروريسم در چارچوب سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا
اولويت هاي سياست خارجي زاپاته رو نماينده اين حزب به ترتيب اروپا، آمريكاي لاتين، حوزه مديترانه و آسيا است. در ماه هاي پس از پيروزي سوسياليست ها، با خروج نيروهاي اسپانيايي از عراق و عدم تمكين اسپانيا در مقابل خواست آمريكا، محور آمريكا، انگليس و اسپانيا و ائتلاف ضدتروريستي فروپاشيد و زاپاته رو در دوراهي انتخاب، روند دنباله روي از سياست خارجي آمريكا يا احترام به آراي مردم كشورش، راه دوم را برگزيد.
هرچند بهاي خروج نيروهاي اسپانيايي و در مفهوم كلان تر عدم پذيرش نظرات آمريكا هم مي توانست به تضعيف موقعيت اسپانيا در ناتو منجر شود، ولي با اعلام تصميم به افزايش نيروهاي اسپانيايي در افغانستان توسط زاپاته رو شايد بتوان گفت وي با اين جهت گيري وي سعي كرد از تبعات و آثار منفي فراخواني نيروهاي اين كشور از عراق بكاهد.
مركز ثقل سياست خارجي اسپانيا در دوره سوسياليست ها به جاي آمريكا، اتحاديه اروپاست و اسپانيا در حال حاضر روابط خود با آمريكا را بيشتر با ملحوظ كردن جهت گيري ها و مواضع اتحاديه اروپا تنظيم مي كند.
مبارزه عليه تروريسم اولويت نخست دولت زاپاته رو محسوب مي شود و براي علني ساختن اين موضوع، اولين اقدام وي هم پس از پيروزي سوسياليست ها در انتخابات، گراميداشت قربانيان حملات تروريستي در مادريد بود ولي در اين خصوص نوع نگاه سوسياليست ها در مبارزه با تروريسم با نگرش حزب مردمي آسنار تفاوت دارد. حزب مردمي مبارزه با تروريسم را با نگاه آمريكا درمي آميزد و داراي نگرش يكسان با آمريكا درخصوص مبارزه با تروريسم به شكل جنگ پيشگيرانه است، ولي زاپاته رو برنامه اسپانيا براي مبارزه با تروريسم را در چارچوب سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا و نه به سبك آمريكايي پيش مي برد و در اين خصوص قائل به استراتژي حملات پيشگيرانه آمريكا نيست.

نتيجه:
عمدتا دو حزب اصلي مردم و سوسياليست ها قدرت را در اسپانيا دست به دست مي كنند. اين دو حزب اگرچه زير ساخت هاي نظري كلي مشتركي در حوزه سياست داخلي و خارجي خود دارند اما رويكردهاي آنان در هر دو حوزه تفاوت آشكاري دارد.
از نظر داخلي مهمترين چالش اسپانيا در شرايط كنوني مهار ركود و بحران اقتصادي است كه اين كشور همزمان با ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درگير آن است.
ازنظر خارجي نيز تبعيت از آمريكا يا همراهي با اتحاديه اروپا دو ديدگاه متفاوتي است كه ميان دو حزب سوسياليست و مردم وجود دارد.
براساس نظر سنجي هاي بعمل آمده در اين كشور درصورتي كه حزب زاپاته رو در انتخابات آتي اكثريت را ازدست بدهد حزب مردم قدرت را در سال آينده به دست مي گيرد كه در ابعاد سياست خارجي اسپانيا اين امر احتمالا به معني همراهي بيشتر اين كشور از سياست هاي آمريكا در حوزه هاي مختلف بين المللي خواهد بود.
به هر روي اسپانيا كه با بيش از پنج ميليون نفر بيكار در اوج بحران اقتصادي قرار دارد، هفته آينده شاهد مبارزات انتخاباتي‌ ايالتي و شهرداري‌‌ها است. انتخاباتي كه‌ نتايج برخي نظرسنجي ها مي گويند زاپاترو نخست وزير فعلي، آينده بيشتري در عرصه قدرت سياسي اين كشور ندارد.


تاریخ خبر: 900231
برگزاری وبینار مدیریت مالی ضد تورمی- 28 شهریور 99
وبینار بررسی بازارهای سرمایه گذاری برگزار شد- 27 شهریور
برقراری پروازهای هفتگی ایران ایر به مادرید پس از 17 سال
وبینار تحلیل بنیادی و مالی شاخص سازهای بورس (پنج صنعت) (پنج شرکت شاخص ساز) برگزار شد
وبینار بررسی و تحلیل بازارهای موازی سرمایه گذاری در مرداد ماه برگزار شد
آرشیو
 
  نکته امروز

تذكر مهم اتاق بازرگانی ایران واسپانیا به فعالان اقتصادي
اين اتاق در خصوص سوء استفاده از نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا درخصوص اعزام هيأت‌هاي بازرگاني و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی به عموم فعالان اقتصادي در اين باره هشدار داد كه شرح كامل آن در ادامه مي‌آيد:
«بارها ديده شده است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي با عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، اقداماتي مي‌كنند كه لزوماً مورد تأييد اتاق نيست.
برهمين اساس شايسته است در مورد اصالت و صحت، فراخوان‌هاي مختلفي كه به منظور اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش‌ خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ايران، صدور ويزا و خدمات مسافرتي، برگزاري همايش‌هاي مختلف و مانند آن، تحت نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا يا به‌عناوين ديگر و يا با ادعاي همكاري اتاق منتشر مي‌شود، از دبیرخانه اتاق، استعلام شود.البته سوء استفاده از عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا نيز قابل پي‌گيري حقوقي است.»
فارسی - English - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی