دوشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۸
فارسی
English
 
اخبار اتاق ایران و اسپانیا

محورهای مذاکره اتاق ها و شوراهای مشترک با هیئت رییسه اتاق ایران
روسای اتاق‌های مشترک با هیات رئیسه اتاق در نشستی بر اهمیت بازنگری رویه‌های کار و تعامل اتاق‌های مشترک با امور بین‌الملل اتاق ایران تاکید کردند.

این جلسه با حضور آقای مهندس شافعی، ریاست اتاق ایران، آقای دکتر پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران، آقای دکتر کرباسی، معاون بین الملل اتاق ایران و آقای مهندس پورفلاح، مشاور ریاست اتاق ایران و روسای 15 اتاق و 16 شورای مشترک در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار گردید.

محورهای اصلی گفتگو در این جلسه:
1- جلسات مشترک هر سه ماه یکبار هیئت رییسه اتاق ایران با اتاق ها و شوراهای مشترک.
2- تمهیدات قانونی جهت حضور نماینده اتاق ها و شوراهای مشترک در جلسه ماهانه هیئت نمایندگان اتاق ایران.
3-هماهنگی و تعامل میان اتاق ایران و اتاق ها و شوراهای مشترک در هنگام حضور هیئتهای کشور های مقابل در ایران و در زمان اعزام هیئت.
4- بررسی امکان و نحوه تخصیص بخشی از بودجه اتاق ایران و اتاقها و شوراهای مشترک.
5- استفاده رایگان اتاق ها و شوراهای مشترک از سالن جلسات در هنگام جلسات عمومی.
6- تشکیل کنفدراسیون اتاق ها و شورای مشترک به سرپرستی آقای دکتر سلطانی به منظور هم افزایی بیشتر.
7- اعلام تاریخ برگزای مجامع به اتاق ایران.
8- همکا